Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: S.V.Ceder, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Waar “hij” staat kan ook “zij” worden gelezen en andersom.

Artikel 2, Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online via het e-mailadres info@ecoconsulent.nl, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. De tarieven zijn gebaseerd op een combinatie van directe en indirecte, door de gewichtsconsulent aan de cliënt, bestede tijd. Directe tijd is de daadwerkelijke hoeveelheid tijd tijdens een consult, indirecte tijd is door de gewichtsconsulent bestede tijd aan voorbereiding, berekening, het maken van een verslag en dergelijke.

Artikel 6, Intellectuele eigendom
Alle rechten met betrekking tot producten die de gewichtsconsulent bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten ontwikkelt of gebruikt, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan de gewichtsconsulent, voor zover op deze producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Artikel 7, Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. Bij overschrijving dient de cliënt de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.Indien er sprake is van een vooruit betaald combinatiepakket en dit door de cliënt voortijdig wordt stopgezet, volgt er geen restitutie van de reeds gedane betaling.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.   

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Uw gegevens
De Gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen cliënt en de gewichtsconsulent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en de gewichtsconsulent, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement, waarin de gewichtsconsulent is gevestigd.